وبسایت رسمی شرکت آرامهر

به ترتيب مراحل مختلف تبديل سالامبور به وت بلو:

1: رنگرزی ( باسيفيكاسيون Basification ) :
پوست را به مواد ثابتی مبدل می كند كه هرگز گنديده و متعفن نمی شود و يا مورد حمله باكتريها قرار نمی گيرد. پودر كروم نيز پس از افزوده شدن حـل شده و در ساختار پوست نفوذ كرده و با Collagen پيوند می خورد. يكبار كه كروم به انـدازه كـافی نفـوذ كرد پوست ها هم باسيفايد می شوند مقدار كمی از مواد شيميايی و قليايی مثل اكسيد منيزيوم هـم اضـافه می شود و بر ميزان PH هم تا 4 افزوده می شود. درجه حرارت هم تا 45 درجه سانتی گـراد افـزايش مـی يابد.
2: سامينگ يا مرحله آبگيری :

اين مر حله عبارتست از خارج كردن رطوبت اضـافی بـا عبـور دادن آنهـا از ميان غلطک های بزرگ و تحت فشار آنها. وت بلو مرحله ميانی در پردازش چرم است. پوست های وت بلو رنگ می شوند و می توان آنها را ذخيره و يا از كارخانه رنگرزی به كارخانه های كشورها مختلف در سراسر دنیا به منظور انجام فرآينـد نهـايی منتقـل كرد.

3: جدا كردن و تراشيدن يا شقه كردن و دورگيری :

وت بلو از قسمت ميانی تا ضخامت مـوردنيـاز بـرای استفاده نهايی، جدا می شود. اين ضخامت در اصل 1 تا 2 ميليمتر است . هرگونه تصحيح اضافه در خـصوص اين ضخامت با تراشيدن مواد زائد گوشت مانند صورت می گيرد..

اسکرول به بالا